کشف سلول‌های زمان در مغز که جریان زمان را رمزگذاری می‌کنند

پژوهش جدیدی نشان میدهد که سلولهای زمان (نورونهایی در هیپوکامپ که تصور میشود اطلاعات زمان را نشان میدهند) میتوانند همان چسبی باشند که خاطرات ما را به ترتیب صحیح به هم متصل نگه میدارند تا بتوانیم اتفاقاتی که رخ داده است، با ترتیب صحیح به خاطر بیاوریم.

در مطالعات گذشته شواهدی بر وجود سلولهای زمان در موشهای صحرایی به دست آمده است؛ اما در مورد اینکه حافظه رویدادی چگونه در مغز انسان کدگذاری میشود، دانش کمتری وجود دارد. برای بررسی این موضوع، گروهی از پژوهشگران تحت هدایت لیلا ردی، دانشمند عصبشناس مرکز تحقیقات مغز و شناخت فرانسه فعالیت الکتریکی مغز ۱۵ بیمار مبتلا به صرع را با استفاده از الکترودهای ریزی که درون هیپوکامپ آنها کاشته شده بود، تحت نظارت قرار دادند. آزمایشهای مربوط به مطالعهی جدید طی آزمایشهای پزشکی انجام شد که در آن از الکترودها برای تعیین محل منبع تشنج در مغز بیماران استفاده میشد.

در این آزمایشها، به شرکتکنندگان تصاویری با ترتیب از پیش تعیینشده نشان داده شد و از آنها خواسته شد تا توالی آن را به خاطر بسپارند. در طول جلسات، الکترودهای کاشتهشده در مغز بیماران، فعالیت نورونهای خاص مغز آنها را در پاسخ به آزمایش در لحظاتی که تصاویر نمایش داده میشد، در طول فواصلی که تصویری نشان داده نمیشد و در وقفههایی که طی آن از شرکتکنندگان خواسته میشد بر اساس آنچه قبلاً دیدهاند تصویر بعدی را پیشبینی کنند، ثبت میشد.

پژوهشگران میگویند برخی از این نورونها در حفظ یا یادآوری توالی تصاویر در آزمایشها مشارکت داشتند؛ اما برخی از آنها زمانی که هیچ محرک بینایی وجود نداشت، فعال بودند که نشان میدهد در حال رمزگذاری جریان زمان بودند.

به گفته‌ی پژوهشگران، سلولهای زمان در مغز انسان چندبعدی و قادر به رمزگذاری اطلاعات در رابطه با زمان هستند؛ اما به اطلاعات یا محرکهای حسی مختلف نیز پاسخ میدهند. ممکن است رفتار چندبعدی این نورونهای زمان همان چیزی باشد که خصوصیات «چه» و «کجا» و «چه زمان» تجربیات ما را ثبت میکند و برای ایجاد خاطراتی منسجم از مخلوطی از ورودیها، عناصر مختلف را به هم پیوند میزند. پژوهشگران میگویند:

پدیدهی سفر ذهنی در زمان یکی از سنگبناهای حافظه رویدادی است. نکته مهم تجربهی ما از تجسم گذشته، توانایی به خاطر آوردن وقایع خاصی است که در مکان خاصی در ترتیب زمانی خاصی رخ داده است … نتایج ما شواهد بیشتری دراینباره ارائه میدهد که نورونهای موجود در هیپوکامپ انسان جریان زمان موجود در یک تجربه را نشان میدهند.

یافته‌های این مطالعه در مجله‌ی The Journal of Neuroscience گزارش شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا